استخاره با قرآن

 

بسم الله الرحمن الرحیم

استخاره آنلاین با قرآن مجید 

در روایات آمده بهتر است که قبل از استخاره

سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید

سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید 

نیت کنید و به انچه که مایلید استخاره نمایید

*****************

جواب استخاره شما : 

به زودی آن جماعت شکست خورده و به جنگ پشت کنند .

ایه ی ۴۵ سوره ی قمر – سر انجام این کار شک

 

 

 جواب استخاره شما :

 پروردگارا! ما به کتابی که فرستادی،ایمان آورده و از رسول تو پیروی کردیم ، نام ما را در صحیفه ی اهل یقین ثبت فرما.

 آیه ۵۳/ سوره آل عمران – بسیار خوب و عالی است. ست وفرار است-نهی. 

 

 

جواب استخاره شما :

 و به یاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید . سپس بر آن عهد اقرار کردید و گردن نهادید. و شما خود بر آن گواه میباشید.

  آیه۸۴ سوره ی بقره 

خلاف آنچه را که خواسته اید طلب کن. دنبال راه حل دیگر باش.

انشاالله -خوبست 

 

 

جواب استخاره شما : 

و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است. 

آیه ی ۵۲ سوره ی شوری 

به مطلب و آنچه از فایده و سودی که در آن است می رسی.

انشاء الله خوب است. 

 

 

 

 جواب استخاره شما : 

اینست قصد پروردگار یکتای شما که جز او هیچ خدایی نیست و آفرینده ی هر چیز اوست پس او را پرستش کنید که نگهبان همه ی موجودات است – آیه ی ۱۲۰ سوره ی انعام – این کار را انجام بده و ترکش نکن.

انجام بده ونترس خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما : 

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است 

آیات ۱ و ۲ سوره ی حمد 

در این کار خدا کمک میکند و خیر و برکت در آن انست.

انشا الله خوبست 

 

 

 جواب استخاره شما :

 وچون خدا پیمان گرفت از آنها که کتاب به آنها داده شد که حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید، پس آنها عهد خدا را پشت سر انداخته

آیه ۱۸۷ سوره ی آل عمران 

این عمل بسیار خوب است، اما به خواسته و مقصودت نمی رسی (انشا الله خوب است) 

 

 

 جواب استخاره شما :

 متکبرند و خشن با آن که حرامزاده وبی نسبند 

آیه ۱۳ سور ه ی قلم – نهی شدید 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و چنانچه فرشته ای نیز به رسالت فرستیم حتما او را به صورت بشری در آوریم و امر را همچنان بر آنان مشبه میساختیم 

آیه ی ۹ سوره ی انعام 

انجام این کار طبق روال معمول صلاح نیست.نهی

 

 

 جواب استخاره شما : 

بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر که نفس را بدون حق قصاص و یا بی آن که فساد و فتنه ای بر روی زمین کند به قتل رساند چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد 

آیه ی ۳۲ سوره ی مائده 

نهی به سبب بد فرجامی 

 

 

 جواب استخاره شما : 

آری اهوال قیامت که پیش از این بر آنان مستور بود اشکار شود و اگر بار دیگر به دنیا برگردند باز همان اعمال که نهی شدند اعاده خواهند کرد دروغ میگویند که کار بد نخواهیم کرد 

آیه ی ۲۸ سوره ی انعام 

از آن دوری کن تا به ضررت نباشد 

 

 

 جواب استخاره شما :

 برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و ان ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد .

آیه ی ۳ سوره ی مائده 

نهی شدید. به سبب بد فرجامی 

 

 

 جواب استخاره شما :

 (موسی به فرعونیان گفت:)و من به خدای عالم پناه می برم اگر عزم آزار و سنگیار من کنید 

آیه ی ۲۰ سوره ی دخان 

این عمل در نهایت سختی است.با توجه به اینکه به خواسته نمی رسد، آن را انجام می دهد و مسافرت می کند اما به خواسته اش نمی رسد.

انشاء الله خوب است. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و هرگز با خدای یکتا خدای دیگر نپرستید که من از آتش قهر او با بیان روشن شما را میترسانم 

آیه ی ۵۱ سوره ی ذاریات 

نهی شدید 

 

 

 جواب استخاره شما : 

آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند وآنها به حقیقت رستگاران عالم هستند 

آیه ی ۵ سوره ی بقره 

کاری که در نظر گرفته ای انجام بده: کار پسندیده و مقبولی است

انشا الله خوبست 

 

 جواب استخاره شما : 

اینست قصد پروردگار یکتای شما که جز او هیچ خدایی نیست و آفرینده ی هر چیز اوست پس او را پرستش کنید که نگهبان همه ی موجودات است 

آیه ی ۱۲۰ سوره ی انعام 

این کار را انجام بده و ترکش نکن.انجام بده ونترس خوبست 

 

 

 جواب استخاره شما :

 سهم ارث شما مردان از ترکه ی زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند باشد ربع خواهد بود 

آیه ۱۲ / سوره نساء 

از طریق انجام آن خیر و منفعت نصیب میشود

انشا الله خوب است .

 

 

 جواب استخاره شما : 

همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیوم و بر ایشان کتاب و میزا ن عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند 

آیه ی ۲۵ سوره ی حدید 

انجامش بده ترکش مکن جزیی از خواسته و مقصود حاصل میشوید

انشاالله خوبست. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 (موسی به فرعونیان گفت:)و من به خدای عالم پناه می برم اگر عزم آزار و سنگیار من کنید.

آیه ی ۲۰ سوره ی دخان 

این عمل در نهایت سختی است.با توجه به اینکه به خواسته نمی رسد، آن را انجام می دهد و مسافرت می کند اما به خواسته اش نمی رسد.

انشاء الله خوب است.

 

 

 جواب استخاره شما :

 سهم ارث شما مردان از ترکه ی زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند باشد ربع خواهد بود.

 آیه ۱۲ / سوره نساء 

از طریق انجام آن خیر و منفعت نصیب میشود.

انشا الله خوب است .

 

 

 جواب استخاره شما :

 الا ای مومنان به در گاه خدا توبه ی نصوح (با خلوص و دوام ) کنید باشد که گناهانتان را مستور گرداند

آیه ی ۸ سوره ی تحریم 

انجامش بده و ترکش مکن به خواسته ات میرسی.

انشاالله خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما :

 و هر که او را به کفر و گناه پلید گرداند زیانکار خواهد بود .

آیه ی ۱۰ سوره ی شمس 

نهی شدید به سبب بد فرجامی. 

 

 جواب استخاره شما :

 آن روز بسیار روز سختی است.

 آیه ی ۹ سوره ی مدثر – نهی شدید 

 

 

 جواب استخاره شما : 

و آنها (دوزخیان) به اعضا بدن خود گویند چگونه ار اعمال ما شهادت داده اید،آن اعضاء جواب گویند خدایی که همه ی موجودات را به نطق آورد .

آیه ی ۲۱ سوره ی فصلت

نهی شدید به خاطر بدفرجامی به مقصود نخواهید رسید . 

 

 

 جواب استخاره شما : 

و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است .

آیه ی ۵۲ سوره ی شوری 

به مطلب و آنچه از فایده و سودی که در آن است می رسی.

انشاء الله خوب است 

 

 

 جواب استخاره شما :

 ای مردم بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد .

آیه ۱/ سوره نساء 

از اقدام به این عمل بپرهیز-نهی 

 

 

 جواب استخاره شما : 

و یکی از آیات الهی گردش کشتی هاست که در دریا مانند قصر ها به حرکت در می آورد .

آیه ی ۳۲ سوره ی شوری 

در نهایت خوبی و قوت استؤ اما خواسته و مقصود به دست دیگدی است.

اگر بخواهد عملی می شود و گر نه خیر انشاء الله خوب است. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 در ان هنگام که زکریا (کرامت مریم را مشاهده کرد) عرض کرد پروردگارا مرا به لطف خویش فرزندانی پاک سرشت عطا فرما که همانا تویی مستجاب کننده ی دعا .

آیه ۳۸ سوره ی آل عمران

به خواسته و مقصودت میرسی.انشا الله خوب است . 

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است .

آیه ی ۵۲ سوره ی شوری

به مطلب و آنچه از فایده و سودی که در آن است می رسی.انشاء الله خوب است .

 

 

 جواب استخاره شما :

 قرآن حکمت بالغه ی خداست و اگر از آن پند نگیرند دیگر از این پس هیچ اندرز و پند ی شما را سودی نخواهد بخشید .

آیه ۵ سوره ی قمر 

این مطلب در نهایت استحکام است اما به خواسته نمیرسد.

انشاالله خوبست. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این وامی دارد که (تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قممی سرکش و نا فرمانند

آیه ی ۳۲ سوره ی طور 

در نهایت خفت و توبیخ است.نهی. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 اینست قصد پروردگار یکتای شما که جز او هیچ خدایی نیست و آفرینده ی هر چیز اوست پس او را پرستش کنید که نگهبان همه ی موجودات است .

آیه ی ۱۲۰ سوره ی انعام

این کار را انجام بده و ترکش نکن.انجام بده ونترس خوبست .

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 باز آنها را در همان منزل خویش که میسر شماست بنشانید و به ایشان (در نفقه و سکنی ) آزار و زیان نرسانید.

آیه ی ۶ سوره ی طلاق 

انجامش بده و ترکش مکن 

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 وچون خدا پیمان گرفت از آنها که کتاب به آنها داده شد که حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید، پس آنها عهد خدا را پشت سر انداخته 

آیه ۱۸۷ سوره ی آل عمران 

این عمل بسیار خوب است، اما به خواسته و مقصودت نمی رسی (انشا الله خوب است).

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است

 آیه ی ۵۲ سوره ی شوری

 به مطلب و آنچه از فایده و سودی که در آن است می رسی.انشاء الله خوب است .

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و هرگاه به آنها(منافقان ) گویند بیایید تا رسول خدا برای شما از حق آمرزش طلبند سربپیچند و بگری که با تکبر و نخوت از حق روی میگردانند 

آیه ی ۵ سوره ی منافقون 

به خواسته و مقصودت نمیرسی 

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و یکی از آیات الهی گردش کشتی هاست که در دریا مانند قصر ها به حرکت در می آورد

آیه ی ۳۲ سوره ی شوری 

در نهایت خوبی و قوت استؤ اما خواسته و مقصود به دست دیگدی است. اگر بخواهد عملی می شود و گر نه خیر انشاء الله خوب است. 

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و ان ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد .

آیه ی ۳ سوره ی مائده

نهی شدید. به سبب بد فرجامی 

 

 

 جواب استخاره شما : 

سهم ارث شما مردان از ترکه ی زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند باشد ربع خواهد بود 

آیه ۱۲ / سوره نساء 

از طریق انجام آن خیر و منفعت نصیب میشود-انشا الله خوب است .

 

 

 جواب استخاره شما :

 و هر که او را به کفر و گناه پلید گرداند زیانکار خواهد بود. 

آیه ی ۱۰ سوره ی شمس 

نهی شدید به سبب بد فرجامی. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 به نام خداوند بخشنده ی مهربان-ما نوح را به سوی قومش به رسالت فرستادیم که قوم را (از قهر خدا )اندرز و هشدار دهد پیش از آنکه بر آنا ن عذاب دردناک فرستد

ایه ی ۱ سور ه ی نوح 

در این کار خدا کمک میکند ودر آن خیر و برکت است.انشاالله خوبست. 

 

 

 

 جواب استخاره شما : 

آن روز بسیار روز سختی است .

آیه ی ۹ سوره ی مدثر – نهی شدید 

 

 

 جواب استخاره شما : 

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است .

آیات ۱ و ۲ سوره ی حمد

در این کار خدا کمک میکند و خیر و برکت در آن انست.انشا الله خوبست.

 

 

 جواب استخاره شما :

 گفتند (آدم و حوا) : خدایا ما در پیروی شیطان بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی سخت از زیانکاران عالم خواهیم بود .

آیه ی ۲۳ سوره ی اعراف 

اقدام به آن موجب پشیمانی است. نهی 

 

 

 جواب استخاره شما : 

گفتند (آدم و حوا) : خدایا ما در پیروی شیطان بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی سخت از زیانکاران عالم خواهیم بود.

آیه ی ۲۳ سوره ی اعراف

اقدام به آن موجب پشیمانی است. نهی 

 

 

 جواب استخاره شما :

 الا ای مومنان به در گاه خدا توبه ی نصوح (با خلوص و دوام ) کنید باشد که گناهانتان را مستور گرداند.

آیه ی ۸ سوره ی تحریم

انجامش بده و ترکش مکن به خواسته ات میرسی-انشاالله خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما :

 همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیوم و بر ایشان کتاب و میزا ن عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند .

آیه ی ۲۵ سوره ی حدید 

انجامش بده ترکش مکن جزیی از خواسته و مقصود حاصل میشوید انشاالله خوبست. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 ای رسول ما غم مدار که) ما تورا به فتح آشکاری در عالم پیروز می گردانیم

آیه ی ۱ سوره ی فتح – در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت است.

انشاء الله خوب است .

 

 

 جواب استخاره شما :

 و هر که او را به کفر و گناه پلید گرداند زیانکار خواهد بود

آیه ی ۱۰ سوره ی شمس 

نهی شدید به سبب بد فرجامی. 

 

 

 جواب استخاره شما : ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است 

آیات ۱ و ۲ سوره ی حمد 

در این کار خدا کمک میکند و خیر و برکت در آن انست.انشا الله خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما :

 حم ( که این قرآن )تنزیلی از جانب خدای بخشنده ی مهربانست .

آیات ۱ و ۲ سوره ی فصلت

در این کار خدا کمک میکند و در آن خیر و برکت است.  

 

 

 جواب استخاره شما :

 پروردگارا! ما به کتابی که فرستادی،ایمان آورده و از رسول تو پیروی کردیم ، نام ما را در صحیفه ی اهل یقین ثبت فرما.

آیه ۵۳/ سوره آل عمران

بسیار خوب و عالی است. 

 

 

 جواب استخاره شما : 

ای رسول ما غم مدار که) ما تورا به فتح آشکاری در عالم پیروز می گردانیم 

ایه ی ۱ سوره ی فتح – در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت است.

انشاء الله خوب است.

 

 

 جواب استخاره شما :

 باز آنها را در همان منزل خویش که میسر شماست بنشانید و به ایشان (در نفقه و سکنی ) آزار و زیان نرسانید 

آیه ی ۶ سوره ی طلاق 

انجامش بده و ترکش مکن 

 

 

جواب استخاره شما : 

باز آنها را در همان منزل خویش که میسر شماست بنشانید و به ایشان (در نفقه و سکنی ) آزار و زیان نرسانید

آیه ی ۶ سوره ی طلاق 

انجامش بده و ترکش مکن 

 

 

 جواب استخاره شما : 

ای مردم بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد 

آیه ۱/ سوره نساء 

از اقدام به این عمل بپرهیز-نهی 

 

 جواب استخاره شما :

 آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این وامی دارد که (تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قممی سرکش و نا فرمانند 

آیه ی ۳۲ سوره ی طور

در نهایت خفت و توبیخ است.نهی. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و آنها (دوزخیان) به اعضا بدن خود گویند چگونه ار اعمال ما شهادت داده اید،آن اعضاء جواب گویند خدایی که همه ی موجودات را به نطق آورد 

آیه ی ۲۱ سوره ی فصلت

نهی شدید به خاطر بدفرجامی به مقصود نخواهید رسید . 

 

 

 جواب استخاره شما : 

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است 

آیات ۱ و ۲ سوره ی حمد 

در این کار خدا کمک میکند و خیر و برکت در آن انست.انشا الله خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما : 

گفتند (آدم و حوا) : خدایا ما در پیروی شیطان بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی سخت از زیانکاران عالم خواهیم بود.

آیه ی ۲۳ سوره ی اعراف 

اقدام به آن موجب پشیمانی است. نهی 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و آنان که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند آنها آتش دوزخ و در ان جاودان و مخلدند . و آنجا بسیار بد منزلگاهی است

ایه ی ۱۰ سوره ی تغابن 

نهی شدید به خاطر بد فرجامی . 

 

 

 جواب استخاره شما :

 ای مردم بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد 

آیه ۱/ سوره نساء 

از اقدام به این عمل بپرهیز-نهی 

 

 

 

 جواب استخاره شما : 

و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است 

آیه ی ۵۲ سوره ی شوری

به مطلب و آنچه از فایده و سودی که در آن است می رسی.انشاء الله خوب است .

 

 

 جواب استخاره شما :

 البته دوزخ جایگاه اوست. 

آیه ی ۳۹ سوره ی نازعات 

نهی شدید به سبب بد فرجامی . 

 

 

 جواب استخاره شما :

 سهم ارث شما مردان از ترکه ی زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند باشد ربع خواهد بود

آیه ۱۲ / سوره نساء 

از طریق انجام آن خیر و منفعت نصیب میشود-انشا الله خوب است.

 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و هر که او را به کفر و گناه پلید گرداند زیانکار خواهد بود 

آیه ی ۱۰ سوره ی شمس 

نهی شدید به سبب بد فرجامی. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و ما به آنه (دوزخیان) ظلم و ستمی نکردیملیکن آنان خود مردمی ستم کار و ظالم بودند 

آیه ی ۷۶ سوره ی زخرف 

نهی 

 

 

 جواب استخاره شما : 

و به یاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید .

سپس بر آن عهد اقرار کردید و گردن نهادید. و شما خود بر آن گواه میباشید

آیه۸۴ سوره ی بقره 

خلاف آنچه را که خواسته اید طلب کن. دنبال راه حل دیگر باش

انشاالله خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما :

 البته دوزخ جایگاه اوست. 

آیه ی ۳۹ سوره ی نازعات

نهی شدید به سبب بد فرجامی . 

 

 

 جواب استخاره شما : 

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.

آیات ۱ و ۲ سوره ی حمد 

در این کار خدا کمک میکند و خیر و برکت در آن است.

انشا الله خوبست. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و تکذیبش عاقبت مایه ی ندامت کافران است و این (فرآن ) حق و حقیقت است .

آیات ۵۰ و ۵۱ سور ه ی حاقه

در نهایت حسرت و پشیمانی است.نهی . 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و به یاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید .

سپس بر آن عهد اقرار کردید و گردن نهادید. و شما خود بر آن گواه میباشید 

آیه۸۴ سوره ی بقره

خلاف آنچه را که خواسته اید طلب کن. دنبال راه حل دیگر باش.

انشاالله خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما :

 حم عسق (اسرار کتاب خداست) این گونه به سوی تو و رسولان پیش از تو خدای مقتدر دانا وحی میکند.

آیات ۱ و ۲ و۳ سوره ی شوری 

در این کار خدا کمک میکند و در آن خیر و برکت است.

انشاالله خوبست 

 

 

 جواب استخاره شما : 

البته دوزخ جایگاه اوست

آیه ی ۳۹ سوره ی نازعات 

نهی شدید به سبب بد فرجامی . 

 

 

 جواب استخاره شما : 

بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر که نفس را بدون حق قصاص و یا بی آن که فساد و فتنه ای بر روی زمین کند به قتل رساند چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد .

آیه ی ۳۲ سوره ی مائده

نهی به سبب بد فرجامی

 

 

 جواب استخاره شما :

 اینست قصد پروردگار یکتای شما که جز او هیچ خدایی نیست و آفرینده ی هر چیز اوست پس او را پرستش کنید که نگهبان همه ی موجودات است

آیه ی ۱۲۰ سوره ی انعام 

این کار را انجام بده و ترکش نکن.انجام بده ونترس خوبست 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و یکی از آیات الهی گردش کشتی هاست که در دریا مانند قصر ها به حرکت در می آورد

آیه ی ۳۲ سوره ی شوری – در نهایت خوبی و قوت استؤ اما خواسته و مقصود به دست دیگری است.

اگر بخواهد عملی می شود و گر نه خیر.

انشاء الله خوب است . 

 

 

  جواب استخاره شما : 

متکبرند و خشن با آن که حرامزاده وبی نسبند .

آیه ۱۳ سور ه ی قلم 

نهی شدید 

 

 

 جواب استخاره شما : 

آن روز بسیار روز سختی است

آیه ی ۹ سوره ی مدثر 

نهی شدید 

 

 

 جواب استخاره شما :

 قرآن حکمت بالغه ی خداست و اگر از آن پند نگیرند دیگر از این پس هیچ اندرز و پند ی شما را سودی نخواهد بخشید. 

آیه ۵ سوره ی قمر 

این مطلب در نهایت استحکام است اما به خواسته نمیرسد.

انشاالله خوبست. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و به یاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید .

سپس بر آن عهد اقرار کردید و گردن نهادید. و شما خود بر آن گواه میباشید .

آیه۸۴ سوره ی بقره 

خلاف آنچه را که خواسته اید طلب کن. دنبال راه حل دیگر باش

انشاالله خوبست .

 

                   

 جواب استخاره شما : 

آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این وامی دارد که (تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قممی سرکش و نا فرمانند.

آیه ی ۳۲ سوره ی طور 

در نهایت خفت و توبیخ است.نهی.

 

 

 جواب استخاره شما : 

گفتند (آدم و حوا) : خدایا ما در پیروی شیطان بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی سخت از زیانکاران عالم خواهیم بود

آیه ی ۲۳ سوره ی اعراف 

اقدام به آن موجب پشیمانی است. نهی 

 

 

 جواب استخاره شما :

 قرآن حکمت بالغه ی خداست و اگر از آن پند نگیرند دیگر از این پس هیچ اندرز و پند ی شما را سودی نخواهد بخشید 

آیه ۵ سوره ی قمر

این مطلب در نهایت استحکام است اما به خواسته نمیرسد. انشاالله خوبست. 

 

 

 جواب استخاره شما : 

آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند وآنها به حقیقت رستگاران عالم هستند .

آیه ی ۵ سوره ی بقره 

کاری که در نظر گرفته ای انجام بده: کار پسندیده و مقبولی است

انشا الله خوبست .

 

 

 جواب استخاره شما :

 و یکی از آیات الهی گردش کشتی هاست که در دریا مانند قصر ها به حرکت در می آورد. 

آیه ی ۳۲ سوره ی شوری

در نهایت خوبی و قوت است و اما خواسته و مقصود به دست دیگری است. اگر بخواهد عملی می شود و گر نه خیر.

انشاء الله خوب است . 

 

 

 جواب استخاره شما :

 به نام خداوند بخشنده ی مهربان المص ای رسول کتابی بزرگ برای تو نازل شد پس تو دلتنگ ورنج خاطر (از انکار مردم) نباش 

ایات ۱ و ۲سوره ی اعراف

در این کار خدا کمک میکند ودر ان خیر و برکت است.

انشا الله خوبست. 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و چنانچه فرشته ای نیز به رسالت فرستیم حتما او را به صورت بشری در آوریم و امر را همچنان بر آنان مشبه میساختیم

آیه ی ۹ سوره ی انعام

انجام این کار طبق روال معمول صلاح نیست.نهی

 

 

 جواب استخاره شما :

 متکبرند و خشن با آن که حرامزاده وبی نسبند.

آیه ۱۳ سور ه ی قلم – نهی شدید

 

 

 جواب استخاره شما : 

گفتند (آدم و حوا) : خدایا ما در پیروی شیطان بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی سخت از زیانکاران عالم خواهیم بود. 

آیه ی ۲۳ سوره ی اعراف

اقدام به آن موجب پشیمانی است. نهی 

 

 

 جواب استخاره شما :

 و هرگاه به آنها(منافقان ) گویند بیایید تا رسول خدا برای شما از حق آمرزش طلبند سربپیچند و بگری که با تکبر و نخوت از حق روی میگردانند. 

آیه ی ۵ سوره ی منافقون

به خواسته و مقصودت نمیرسی 

 

 

جواب استخاره شما :

 به یاد آورید وقتی که( به بنی اسرائیل) گفتیم وارد این قریه (بیت المقدس ) شوید و از نعمتهای آن تناول کنید و از آن در سجده کنان داخل گردید 

آیه ی ۵۸ سوره ی بقره

به خلاف مقصود خود میرسید ولی با این وصف انجام بهتر از ترک است.

انشاالله خوبست .

 

 

جواب استخاره شما :

 پس اگر این کار (آوردن سوره ای مانند قرآن) را نکردید و هرگز نتوانید کرد (پس طعن به قرآن نزنید) و بپرهیزید از آتشی که هیزمش مردم بدکار است و سنگهای خارا که قهر الهی برای کافران مهیا کرده است 

آیه ی ۲۴ سوره ی بقره

این کار را انجام نده که مرتکب معصیت میشوی-نهی 

 

 

 جواب استخاره شما : 

ای مردم بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد 

آیه ۱/ سوره نساء

از اقدام به این عمل بپرهیز-نهی 

 

 

 جواب استخاره شما :

 که این قرآن سودمند و گرامی است در لوح محفوظ سر حق مقام دارد

آیات ۷۷ و ۷۸ سوره ی واقعه 

عمل در نهایت قدرت واستحکام است با توجه به اینکه به افراد شایسته و صالح اختصاص دارد.

انشاالله خوبست . 

 

برگرفته از سایت حوزهارسال نظرات

طراحی و اجرا
arvandgroup.ir